Bezpečnost práce

Služby odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 sb. v platném znění

Přehled činností při poskytování služeb BOZP

 • Komplexní zajištění činnosti technika BOZP ve vaší organizaci.
 • Řízení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci - identifikace, hodnocení, návrh bezpečnostních opatření.
 • Nastavení, systému BOZP ve vaší organizaci vnitřními předpisy. Zpracování směrnic z oblasti BOZP stanovených právními předpisy.
 • Zajištění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech dle Zákoníku práce.
 • Zajištění odborných školení stanovených právními předpisy a českýim technickými normami.
 • Pravidelné kontroly pracoviště - dle požadavků organizace, minimálně 1x ročně v rámci prověrky BOZP.
 • Součinnost při kontrole vaší organizace státním dozorem - státním úřadem inspekce práce.
 • Pracovní úrazy -  šetření příčin vzniku, návrh opatření proti opakování úrazu,  sepsání záznamu o úrazu, , součinnost v rámci odškodňovací komise.
 • Poradenská činnost v oblasti BOZP.

Přehled dokumentace BOZP

 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření (dle § 102 Zákoníku práce)
 • Zařazení prací do kategorií (dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce)
 • Osnovy školení (dle odstavce 2 § 103 Zákoníku práce)
 • Směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích čistících prostředků a ochranných nápojů (dle NV č. 495/2001 Sb. a dle NV č. 361/2007 Sb.)
 • Místní provozní předpis k zajištění bezpečnosti strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
 • Místní provozní bezpečnostní předpis při provozování dopravy dopravními prostředky (dle NV č. 168/2002 Sb.)
 • Místní provozní bezpečnostní předpis na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (dle přílohy č. 5 k NV č. 378/2001 Sb.)
 • Místní řády skladů (dle ČSN 26 9030)
 • Dopravně provozní řád manipulačních vozíků (ČSN 26 8805)
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení (dle ČSN ISO 12480-1)
 • Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle §44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Určení zodpovědné osoby za pracoviště (dle § 3 NV č. 101/2005 Sb.)
 • Určení zodpovědné osoby za provoz, kontroly a údržbu vyhrazených technických zařízení
 • Příkaz na zjišťování alkoholu a jiných návykových látek (dle písmene i) § 106 Zákoníku práce)
 • Pracovní postupy pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dle NV č. 28/2002 Sb.)
 • Pracovní postupy pro chov zvířat (dle NV č. 27/2002 Sb.)
 • Pracovní postupy ve stavebnictví (dle NV č. 591/2006 Sb.)
 • a další

Formuláře, zápisy a evidence

 • Evidence přidělených osobních ochranných pracovních prostředků
 • Zápisy o seznámení zaměstnance s návody k obsluze a zacvičení k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Zápis o seznámení zaměstnance s bezpečnostními listy (případně s návody na použití) od používaných chemických látek a chemických směsí
 • Zápisníky ke kontrolám strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
 • Kniha úrazů s formuláři na zápisy do knihy úrazů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Záznamy o úrazu (dle NV č. 201/2010 Sb.)

Ke stažení zdarma v dokumentech.