Dokumenty

Stáhněte si prosím formuláře a jiné dokumenty zdarma při respektování podmínek používání stránek 

Pracovní úrazy - evidence, hlášení

KNIHA ÚRAZŮ - úvodní list s informacemi a přehledem postupu hlášení a evidence pracovního úrazu 

EVIDENČNÍ LIST KNIHY ÚRAZŮ - sepsiuje se o každém vzniklém úrazu na pracovišti

ZÁZNAM O ÚRAZU - sepisuje se o pracovním úrazu s pracovní neschopností 3 a více kalendářních dnů. Odkaz na stažení aktivního formuláře záznamu o úrazu.

ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN - sepisuje se v případě změn v záznamu o úraze (nejčastěji po odškodnění bolestného).

ZÁZNAM ZE ŠETŘENÍ ÚDAJNÉHO PRACOVNÍHO ÚRAZU - sepisuje se v případě neuznání nahlášeného úrazu jako pracovního úrazu 

Více informací k odesílání záznamu o úrazu naleznete na stránkách Státního úřadu inspekce práce. 

Pracovní úrazy - odškodnění

Formuláře pro firmy zákonně pojištěné u Kooperativy a.s. 

Formuláře pro firmy zákonně pojištěné u České pojišťovny a.s. 

Školní úrazy dětí, žáků, studentů

ZÁPIS DO KNIHY ÚRAZŮ DÍTĚTE / ŽÁKA / STUDENTA  - sepsiuje se o každém vzniklém úrazu dítěte, žáka, studenta při činnosti školy, nebo školského zařízení

Od 1.9.2014 požaduje Česká školní inspekce vyplňování a zasílání Záznamu o úrazu dětí, žáků a studentů v elektronickém systému České školní inspekce ČR, v systému inspis. 

MANUÁL PRO ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZECH - dle České školní inspekce od 1.9.2014.

Pracovnělékařské služby 

Forlmuláře dle zákona č. 373/2011 Sb. - § 53 - 60. , vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci a dle vyhlášky 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

PŘEHLED PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ - druhy LP, periody LP dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.

LÉKAŘSKÝ POSUDEK K PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE ZAMĚSTNANCE - pro vstupní periodickou, mimořádnou i výstupní prohlídku, obsahem dokumentu je i žádost zaměstnavateleo provedení pracovnělékařské prohlídky .

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ A V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA / STUDENTA 

VZOROVÝ PŘEHLED OBSAHU LÉKÁRNIČKY - obsah lékárničky na pracovišti není striktně vyjmenován legislativou ČR 

VZOR SMLOUVY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Záznamníky strojních zařízení

ZÁZNAMNÍK O KONTROLÁCH TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, STROJE, PŘÍSTROJE A NÁŘADÍ dle NV č. 378/2001 Sb. 

ZÁZNAMNÍK TVÁŘECÍHO STROJE dle ČSN 21 0700 

ZÁZNAMNÍK PŘENOSNÉ ŘETĚZOVÉ PILY - dle NV č. 28/2002 Sb.

Ostatní formuláře 

INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH PRO JINÉ ZAMĚSTNAVATELE NA STEJNÉM PRACOVIŠTI  dle § 101 Zákoníku práce

EVIDENCE PŘIDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZÁPIS O SEZNÁMENÍ S NÁVODY K OBLSUZE technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí

ZÁPIS O SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTNÍMI LISTY chemických látek a chemických směsí

ZÁPIS ZE ZKOUŠKY NA ALKOHOL A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY dle zákona č. 65/2017 Sb. 

PŘÍKAZ KE SVAŘOVÁNÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU NEBO VÝBUCHU dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.

EUROFOMULÁŘ DOPRAVNÍ NEHODY 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ LEŠENÍ DO UŽÍVÁNÍ