Požární ochrana


V rámci poskytovaných služeb v oblasti PO zajišťujeme

Začlenění provozovaných činností do kategorie (dle § 4 Zákona o PO)

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Vedení  dokumentace požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím včetně uvedení míst, kde se tyto činnosti vykonávají (dle § 4 zákona o PO)
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (dle § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Požární řády (dle § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (dle § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Přehled o umístění bezpečnostních značek věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (dle odstavce 3 § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Požární poplachové směrnice (dle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Požární evakuační plán (dle § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta) (dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Řád ohlašovny požárů (dle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Tematické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a preventistů PO, včetně zápisů o provedeném školení, nebo odborné přípravě (dle § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Požární knihy, včetně určení osoby zodpovědné za jejich vedení (dle § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)

Vedení dokumentace požární ochrany obcí:

 • Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dle § 9 NV č. 172/2001 Sb.)
 • Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany (dle § 12 NV č. 172/2001 Sb.)
 • Řád ohlašovny požárů v obci (dle § 13 NV č. 172/2001 Sb.)
 • Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci (dle § 14 NV č. 172/2001 Sb.)
 • Požární řád obce (dle § 15 NV č. 172/2001 Sb.)

Součástí služeb v oblasti PO je:

 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek
 • Školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Zajištění revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany oprávněnými osobami
 • Součinnost při kontrolách ze strany Hasičského záchranného sboru kraje