Koordinátor BOZP

Naším partnerem je každý zadavatel stavby, který je povinnen písemně určit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

Povinnosti zadavatele stavby

Určit písemně koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby
 • u nichž vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 zákona o BOZP
 • vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení

Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace

 • zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi

Poskytovat součinnost a zavázat všechny zhotovitele k součinnosti

Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (OIP)

 • nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případech, kdy při realizaci stavby:
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

Vyvěsit stejnopis oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště

 • po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby k užívání

Povinnosti zhotovitele stavby


Informovat písemně určeného koordinátora 

 • do 8 dnů od zahájení prací na staveništi 
 • o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
 • o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Poskytovat určenému koordinátorovi součinnost

 • potřebnou pro plnění jeho úkolů, 
 • včas mu předávat informace a podklady pro zpracování plánu BOZP a pro jeho změny; 
 • tento plán dodržovat, 
 • brát v úvahu podněty koordinátora a jeho pokyny, 
 • zúčastňovat se kontrolních dnů, které svolal a
 • postupovat podle dohodnutých opatření dle schváleného Plánu BOZP.

"Jiná fyzická osoba" která se osobně podílí na zhotovení stavby, ale není zhotovitel:

 • poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost
 • dodržovat právní předpisy BOZP na staveništi,
 • postupovat podle pokynů zhotovitele, se kterým se na realizaci stavby podílí, a informovat ho do 5 pracovních dní před převzetím pracoviště, a není- li to možné bez zbytečného odkladu, o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo zdraví dalších fyzických osob vyskytujících se na staveništi s vědomím zhotovitele,
 • přihlížet k podnětům koordinátora,
 • používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, 
 • používat technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky stanovené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
 • nesmí vyřazovat, měnit nebo svévolně přestavovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a používat je k účelu a za podmínek, pro která jsou určena

Povinnosti koordinátora BOZP


Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby

 • předat zadavateli stavby přehled platných právních předpisů, které se vztahují ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích
 • předat projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích
 • předkládat podněty a technická řešení nebo organizační opatření, poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se BOZP
 • Koordinátor BOZP ve spolupráci s projektantem a zadavatelem stavby nastavuje podmínky pro budoucí stavbu z hlediska BOZP pro jednotlivé zaměstnance nebo pracovníky zhotovitelů, ale také veřejnost, je-li stavbou ohrožena.

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

 • informovat - zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 • upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP a dále,
 • vyžadovat zjednání nápravy,
 • navrhovat přiměřenáopatření a v případech, kdy nebyla opatření přijata dále,
 • oznamovat uvedené skutečnosti zadavateli stavby,
 • koordinovat spolupráci zhotovitelů na dané stavbě,
 • spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • sledovat provádění prací na staveništi,
 • kontrolovat zabezpečenístaveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště,
 • spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP
 • zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby
 • sám navrhovat termíny a organizovat kontrolní dny BOZP